دیوار سبز با گیاهان رونده و پیچک ها، مزایا روف گاردن

مزایا روف گاردن

مزایا روف گاردن ذینفعان پروژه و مزایا روف گاردن مزایا روف گاردن همواره از دغدغه های اصلی کارفرمایان پروژه ها بوده است. مخصوصا در پروژه های ساختمانی اهمیت این موضوع و ایجاد تعادل بین مزایا و معایب ... ادامه مطلب
روفگاردن چیست

روف گاردن چیست ؟

اصول طراحی بام سبز طراحی روف گاردن یا بام سبز با هدف ایجاد نگرش و طرحی کامل از آن آغاز می گردد. فرآیند طراحی با مطرح کردن پرسش هایی که بتواند به تعریف ابعاد گوناگون بام سبز کمک ... ادامه مطلب