نمایشگاه

نوزدهمین نمایشگاه ساختمان (معماری و عمران) مشهد

تیرماه 1395

پانزدهمین نمایشگاه گل و گیاه مشهد

اردیبهشت 1395

 

شانزدهمین نمایشگاه گل و گیاه مشهد

اردیبهشت 1396

 

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و معماری مشهد

تیرماه 1396