نوزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و تجهیزات فضای باز

اردیبهشت ماه 1402

نمایشگاه ترنج سبز
حضور صنایع ترنج سبز در نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات پارکی و باغی سال 1402
حضور صنایع ترنج سبز در نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات پارکی و باغی سال 1402
حضور صنایع ترنج سبز در نمایشگاه گل و گیاه و تجهیزات پارکی و باغی سال 1402

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و تجهیزات فضای باز

اردیبهشت ماه 1401

ترنج سبز
ترنج سبز
ترنج سبز
ترنج سبز

نوزدهمین نمایشگاه ساختمان (معماری و عمران) مشهد

تیرماه 1395

نوزدهمین نمایشگاه ساختمان (معماری و عمران) مشهد تیرماه۱۳۹۵
نوزدهمین نمایشگاه ساختمان (معماری و عمران) مشهد تیرماه۱۳۹۵
حضورصنایع ترنج سبز در نمایشگاه بین المللی ساختمان
حضورصنایع ترنج سبز در نمایشگاه بین المللی ساختمان

پانزدهمین نمایشگاه گل و گیاه مشهد

اردیبهشت 1395

 

پانزدهمین نمایشگاه گل و گیاه مشهد اردیبهشت ۱۳۹۵
پانزدهمین نمایشگاه گل و گیاه مشهد اردیبهشت ۱۳۹۵
پانزدهمین نمایشگاه گل و گیاه مشهد اردیبهشت ۱۳۹۵
پانزدهمین نمایشگاه گل و گیاه مشهد اردیبهشت ۱۳۹۵

شانزدهمین نمایشگاه گل و گیاه مشهد

اردیبهشت 1396

 

شانزدهمین نمایشگاه گل و گیاه مشهد اردیبهشت ۱۳۹۶
شانزدهمین نمایشگاه گل و گیاه مشهد اردیبهشت ۱۳۹۶
شانزدهمین نمایشگاه گل و گیاه مشهد اردیبهشت ۱۳۹۶
شانزدهمین نمایشگاه گل و گیاه مشهد اردیبهشت ۱۳۹۶

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و معماری مشهد

تیرماه 1396

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و معماری مشهد تیر ماه ۱۳۹۶
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و معماری مشهد تیر ماه ۱۳۹۶
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و معماری مشهد تیر ماه ۱۳۹۶
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و معماری مشهد تیر ماه ۱۳۹۶
5 ستاره