آموزش

دیوار سبز با گیاهان رونده و پیچک ها

گیاهان دیوار سبز کابلی

گیاهان دیوار سبز کابلی گیاهان بالا رونده (Climbing Plants) پیچ ها و بالا رونده ها   گیاهان بالارونده گیاهانی هستند که لازم است به سمت بالا رشد کنند. در این گیاهان ویژگی بالاروندگی، تلاش برای مرگ و ... ادامه مطلب
روفگاردن چیست

روف گاردن چیست ؟

اصول طراحی بام سبز طراحی روف گاردن یا بام سبز با هدف ایجاد نگرش و طرحی کامل از آن آغاز می گردد. فرآیند طراحی با مطرح کردن پرسش هایی که بتواند به تعریف ابعاد گوناگون بام سبز کمک ... ادامه مطلب
گیاهان روف گاردن

گیاهان روفگاردن

گیاهان بام سبز در ابتدای  ورود بام سبز ( روف گاردن ) به ساختمان ها، آن را به عنوان بخشی از نسل جدید چمن کاری و تجدید فضای سبز در نظر میگرفتند. در حالی که شاید در تئوری این فرضیه ... ادامه مطلب