آموزش

روفگاردن چیست

روف گاردن چیست ؟

اصول طراحی بام سبز طراحی روف گاردن یا بام سبز با هدف ایجاد نگرش و طرحی کامل از آن آغاز می گردد. فرآیند طراحی با مطرح کردن پرسش هایی که بتواند به تعریف ابعاد گوناگون بام سبز کمک ... ادامه مطلب
گیاهان روف گاردن

گیاهان روفگاردن

گیاهان بام سبز در ابتدای  ورود بام سبز ( روف گاردن ) به ساختمان ها، آن را به عنوان بخشی از نسل جدید چمن کاری و تجدید فضای سبز در نظر میگرفتند. در حالی که شاید در تئوری این فرضیه ... ادامه مطلب