اخبار معماری ترنج سبز

اخبار معماری ترنج سبز

مصوبه شورای شهر مشهد در رابطه با مشوق ها و تسهیلات اجرای روفگاردن (بام سبز)

شورای شهر مشهد به منظور تشویق عمومی به اجرا بام سبز در پروژه های عمرانی مسکونی و تجاری در هسته مرکزی شهر، در جلسه ۱۴۶ ام این شورا مصوبات تشویقی ابلاغی به شهرداری مشهد را تصویب کرد .

در این مقاله جزئیات و الزامات روف گاردن های مشمول تسهیلات و نحوه محاسبه بسته های تشویقی به تفصیل بیان میگردد.

برنامه شهرداری مشهد جهت اجرای بام سبز در ساختمان ها

سال از زمان ابلاغ مصوبه شورای شهر مشهد مبنی بر ارائه بسته های تشویقی جهت ترویج بام سبز (روف گاردن) میگذرد (مصوبه شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۹۳). با این وجود تعداد بام سبز های اجرا شده در شهر مشهد همچنان اندک می باشد. در این مقاله ضمن بررسی مزایای اجرا بام سبز در شهر مشهد، در مصاحبه با مهندس سلامی (مدیرعامل سازمان پارک ها شهرداری مشهد) ضرورت و برنامه های شهرداری مشهد جهت حمایت و ارائه بسته های تشویقی به منظور اجرا بام سبز و تراس سبز بررسی میشوند.

5 ستاره